Tool zur Umrechnung zwischen Bit [bit], Byte [B], Kilobyte [KB], Megabyte [MB], Gigabyte [GB], Terabyte [TB] und Petabyte [PB]

Bit [bit]:
Byte [B]:
Kilobyte [KB]:
Megabyte [MB]:
Gigabyte [GB]:
Terabyte [TB]:
Petabyte [PB]:
 


FormelGut zu wissen
1 Kilobyte = 1024 Byte